Home Page / Telif Kazançları İstisnası nedir? Kimler Yararlanabilir?

 Telif kazançları istisnası olarak adlandırılan istisnaya Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Dikkat edileceği üzere bu istisnadan Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitler ve bunların kanuni mirasçıları yararlanabilecektir. Kanuni mirasçıların kimler olduğu Medeni Kanun hükümlerine göre tespit edilecektir. Buna göre Kanuni mirasçılar Birinci derecede: Çocuklar, torunları torun çocukları (Evlilik dışı soy bağı ile bağlı olanlar dâhil) İkinci derecede: Anne Baba Üçüncü derece: Büyükbaba ve büyükanne Sağ kalan eş her derecedeki mirasçılarla beraber kanuni mirasçıdır.

 

Bu istisna uygulaması kapsamına şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, videobant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ihtira beratları girmektedir.

 

Eser sahipleri ve bunların kanuni mirasçıların yukarıda sayılan eserleri gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dâhildir.

 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olması gerekir. Yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışanların bu işleri dolayısıyla meydana getirdikleri eserler bu istisna kapsamında değildir. Hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışanların meydana getirdikleri eserler nedeniyle elde ettikleri kazançlar serbest meslek kazancı değil ücrettir. Bu nedenle bu gelirler telif kazançları istisnasına konu olamazlar.

 

Eserin bir ticari organizasyon içerisinde yaratılması veya değerlendirilmesi durumunda da istisna uygulanmayacaktır.

 

Eserlere reklam alınması halinde reklamlardan elde edilen hasılat bu istisna uygulaması kapsamında olmayacaktır. Bu hasılat arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir.

 

http://www.muhasebevergi.com/makale.aspx?id=341